Pediatria

Rehabilitacja dzieci, zespół aspergera, autyzm, zaburzenia sensomotoryczne


Fizjoterapia pediatryczna skupia się przede wszystkim na pomocy najmniejszym pacjentom. Dotyczy ona  dzieci i niemowląt z szerokim spektrum schorzeń i dysfunkcji układu nerwowego, sensorycznego czy też aparatu ruchu. Najważniejsza w momencie rozpoczęcia terapii jest prawidłowa diagnostyka dziecka. Bez niej nie jest możliwe prawidłowe i rzetelne przeprowadzanie terapii. Wykorzystując najnowsze technologie oraz bardzo dobrej jakości sprzęt staramy się przyspieszyć proces fizjoterapii u pacjentów pediatrycznych.

Terapia neurorozwojowa wykorzystywana jest w celu usprawniania niemowląt i dzieci.

W X-Rehab stosujemy przede wszystkim metodę NDT – Bobath.

Podczas pierwszej sesji terapeutycznej ocenie podlega rozwój motoryczny dziecka zarówno w sposób ilościowy tzn. ocena momentu wystąpienia i trwania danych faz rozwojowych oraz w sposób jakościowy tzn. ocena poprawności wykonania danego wzorca ruchowego. Dodatkowo istotna jest obserwacja dziecka w czasie jego spontanicznej aktywności.

W takim razie co składa się na wizytę diagnostyczną?

 • wywiad z rodzicem dziecka;
 • obiektywna ocena fizjoterapeutyczna rozwoju dziecka;
 • obserwacja spontanicznej aktywności;
 • ustalenie formy wsparcia bądź konieczności podjęcia terapii.

Na tym etapie wykrycie nieprawidłowości dzięki terapii pozwoli uniknąć lub zminimalizować wystąpienie dalszych kompensacji bądź dysfunkcji. 

Część dzieci może nie wymagać prowadzenia regularnej terapii neurorozwojowej, a wyłączenie instruktażu dotyczącego prawidłowej pielęgnacji. Poprawnie wykonane czynności pielęgnacyjne wpływają pozytywnie i stymulująco na rozwój dziecka. W czasie spotkania rodzic otrzymuje informacje dotyczące m.in. przewijania, podnoszenia, noszenia, odkładania dziecka czy też sposobów i możliwości zabawy z nim.

W przypadku podjęcia terapii wskazane będą regularne spotkania z terapeutą. Pojedyncza sesja terapeutyczna trwa najczęściej od 30 do 60 minut, jednak wszystko zależy od możliwości dziecka. Podczas ćwiczeń dziecko angażuje swoje całe ciało, dzięki czemu otrzymuje ono odpowiednią dawkę doznań sensorycznych i motorycznych.

Terapia NDT-Bobath nie jest wyłączenie przeznaczona dla niemowląt. Jest ona szczególnie zalecana między innymi dla dzieci z:

 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym;
 • Przepukliną oponowo-rdzeniową;
 • Wadami genetycznymi;
 • Wadami rozwojowymi;
 • Zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN).

Integracja sensoryczna (SI) to zdolność ośrodkowego układu nerwowego do organizacji i interpretacji informacji dostarczanych przez zmysły. Mózg otrzymując informacje pochodzące ze wszystkich układów zmysłów tzn. dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, wzrokowego, słuchowego, smakowego i węchowego potrafi je odpowiednio zinterpretować i na nie odpowiedzieć. Dostosowując się do warunków środowiska zewnętrznego w zależności od indywidualnych potrzeb. Umiejętność ta świadczy o dojrzewaniu ośrodkowego układu nerwowego.

Metoda SI jest przede wszystkim skierowana do dzieci znajdujących się w normie intelektualnej. Często jest stosowana jako terapia wspomagająca u dzieci z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wadami genetycznymi czy też mózgowym porażeniem dziecięcym.  

Bardzo ważnym elementem przed przystąpieniem to terapii jest prawidłowe postawienie diagnozy, bez niej nie jest możliwe podjęcie odpowiednich kroków terapeutycznych.

Diagnoza dziecka powyżej 4 roku życia obejmuje 2 spotkania. W czasie jej przeprowadzania wykorzystujemy w X-Rehab: ocenę Profilu Sensorycznego autorstwa W. Dunn, obserwację kliniczną i swobodnej aktywności, testy południowokalifornijskie z baterii testów dr J. Ayres oraz przede wszystkim szczegółowy wywiad z rodzicem dotyczący rozwoju dziecka.

Interdyscyplinarne podejście w centrum X-Rehab, pozwala na korzystanie w czasie trwania terapii z najnowszych rozwiązań technologicznych. Elementy gier i zabaw terapeutycznych pozwalają na urozmaicenie ćwiczeń oraz wpływają na procesy poznawcze. Zaplanowana i regularna terapia,  wykonywane codzienne aktywności z zakresu diety sensorycznej oraz zabawa wpływają na prawidłowy rozwój dziecka.

W razie wątpliwości dotyczącej konieczności przystąpienia do diagnozy integracji sensorycznej zachęcamy do wypełnienia ankiety. Terapeuta po jej analizie zasugeruje państwu podjęcie odpowiednich kroków.

*

Objawy zaburzeń samoregulacji u dzieci od 0 do 3 roku życia

W grupie dzieci poniżej 4 roku życia nie mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej, a jedynie ryzyku ich wystąpienia w tym zaburzeń samoregulacji.

Zaburzenia samoregulacji dotyczą trudności w regulowaniu emocji i zachowań. Zaburzenia w tym obszarze wpływają na całość funkcjonowania dziecka i ujawniają się w różnych sytuacyjnych co jest częstym powodem zgłoszenia dziecka na diagnozę.

Diagnoza dziecka od 6 miesiąca do 4 roku życia obejmuje 1 spotkanie. W czasie jej przeprowadzania wykorzystujemy w X-Rehab: wywiad z rodzicem dotyczący rozwoju dziecka, ocenę Profilu Sensorycznego autorstwa W. Dunn, obserwację swobodnej aktywności, u dzieci do 18 miesiąca Test funkcji sensorycznych u niemowląt, natomiast u dzieci starszych wybrane próby z obserwacji klinicznej.

W razie wątpliwości dotyczącej konieczności przystąpienia do diagnozy ryzyka wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej zachęcamy do wypełnienia ankiety. Terapeuta po jej analizie zasugeruje państwu podjęcie odpowiednich kroków.

*

Terapeuci pracujący w zespole X-Rehab posiadają doświadczenie w pracy indywidualnej z pacjentem pediatrycznym zmagającym się z różnymi jednostkami chorobowymi oraz dysfunkcjami. Nowoczesne formy terapii w połączeniu z fizjoterapią neurorozwojową oraz integracją sensoryczną mogą w zdecydowany sposób wpływać na dalszy rozwój dziecka.

Posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi z: trisomią 21 chromosomu, Zespołem Edwardsa, Rdzeniowym zanikiem mięśni, Zespołem Goldenhara, Zespółem Treachera i Collinsa.

Wykorzystywane przez nas środki terapii mają przede wszystkim stanowić dla dziecka zabawę. Budowanie pozytywnych doświadczeń ma zdecydowany wpływ na  chęć i zaangażowanie małego pacjenta w dalszą terapię.

Ze względu na częstość występowania stały się powszechnym problemem. Przyczyną coraz częstszego występowania wad postawy są czynniki środowiskowe i codzienne nawyki takie jak: siedzący tryb życia, ograniczone lekcje wf-u, długotrwałe przyjmowanie nieprawidłowej pozycji czy nieodpowiednie nawyki żywieniowe.

Za wady postawy uznaje się trwałe lub okresowe odstępstwa od prawidłowej postawy.

Istnieją dwa krytyczne okresy w życiu człowieka, kiedy szczególnie narażony jest on na powstawanie wad postawy: rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole (tryb życia zmienia się na bardziej siedzący) oraz okres dojrzewania i związane z nim zmiany w organizmie.

Do najczęstszych wad postawy należą:

plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy wklęsło-okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienia kręgosłupa-skoliozy, kolana koślawe i szpotawe oraz wady stóp.

Terapia wad postawy opiera się na procesie diagnostyki i indywidualnie dobranego programu terapii.

Prowadzimy rehabilitację  wspomaganą  najlepszym na rynku sprzętem terapeutycznym:

Zebris APGMS Pointer

System do analizy postawy. Badanie z użyciem ultradźwiękowego wskaźnika punktowego polega na wskazywaniu nim charakterystycznych punktów anatomicznych na kośćcu pacjenta. Obiektywna ocena położenia w przestrzeni charakterystycznych punktów anatomicznych pozwala na przedstawienie standardowych wyników takich jak:

 • zakres krzywizn kręgosłupa w różnych odcinkach i w różnych płaszczyznach;
 • ustawienie (nachylenie) segmentów ciała względem siebie;
 • charakterystyczne parametry ustawienia określonych segmentów ciała: kąt nachylenia kości krzyżowej, ustawienie miednicy, obręczy barkowej;.

Bieżnia Zebris Rehawalk 

Diagnostyczno – terapeutyczna bieżnia do prowadzenia rozbudowanych badań i terapii chodu. Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu. Program umożliwia ocenę parametrów chodu takich jak: prędkość, długość i szerokość kroku, symetria kroku i inne. Moduł statyczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże podczas swobodnego stania pacjenta. W module tym możemy oceniać wszelkie parametry związane z wychwianiami COP (środka nacisku na powierzchnię – Center of Pressure), a także ocenić rozkład obciążenia między kończynami, a także w obrębie samej kończyny dolnej.

ACX.rehab 

Koncepcja nowoczesnej rehabilitacji i diagnostyki w wirtualnej rzeczywistości, łącząca klasyczne, sprawdzone metody terapeutyczne i pomiarowe z możliwościami nowoczesnej technologii. Ze względu na segmenty ciała, które wymagają uwagi u danego pacjenta, w ramach koncepcji ACX.rehab mamy dostęp zarówno do urządzeń pozwalających pracować nad ogólnym rozwojem organizmu, ale także nad specyficznymi jego obszarami. 


Zaniedbanie problemu wad postawy może prowadzić do nieodwracalnych zmian, dbanie o prawidłowy rozwój oraz profilaktyka złych nawyków mogą ustrzec przed ich powstaniem.

Wczesne wykrycie schorzeń wad postawy pozwala na łatwiejsze leczenie, dlatego warto zwrócić uwagę na postawę swojego dziecka. 

Telefon do kontaktu w sprawach promocji z przeglądarki Google 

Zarezerwuj swoją wizytę

Zadzwoń i zarejestruj się

Zadzwoń 32 3389109
Wirtualny spacer