Gliwickie Centrum Rehabilitacji       rejestracja@x-rehab.pl   

 • Generic selectors
  Dokładne dopasowania
  Szukaj w tytułach
  Szukaj w treści
  Post Type Selectors
 • Regulamin konkursu

  REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ
  X-REHAB GLIWICKIE CENTRUM REHABILITACJI

  § 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu jest X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji,
   ul. Szparagowa 19, 44-141 Gliwice (Podmiot odpowiedzialny: PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, NIP: 631-000-01-38).
  2. Konkurs trwa od dnia 27.01.2021 do dnia 7.02.2021.
  3. Odpowiedzi można udzielać tylko i wyłącznie w formularzu udostępnionym przez Organizatora Konkursu.
  4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

  § 2
  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna będąca fanem fanpage
   X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji na facebook.com, udostępniająca post konkursowy i biorąca udział w ankiecie udostępnianej przez Organizatora Konkursu, która przebyła COVID-19 i posiada dokumentację świadczącą o przejściu choroby, tj.: pozytywny test na COVID-19.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:
  3. zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie: https://x-rehab.pl/ankieta-konkursowa/ polubienie oficjalnego fanpage X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji na facebook.com,
  4. udostępnienie postu konkursowego,
  5. wypełnienie formularza ankietowego udostępnionego przez organizatora konkursu,
  6. w przypadku wygranej – dostarczenie dokumentacji o przebyciu COVID-19.
  7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice
   i rodzeństwo).

  § 3
  ZASADY KONKURSU I NAGRODY

  1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi w formularzu ankietowym Organizatora.
  2. Nagrodę otrzyma osoba spełniająca warunki uczestnictwa w konkursie, która udzieliła według fizjoterapeutów najciekawszych odpowiedzi w formularzu ankietowym.
  3. Nagrodą w konkursie jest bezpłatna 3-tygodniowa rehabilitacja odbywająca się w dziewięciu dwugodzinnych sesjach (co 2. dzień) oraz początkowa
   i końcowa diagnostyka w X-Rehab Gliwickim Centrum Rehabilitacji,
   ul. Szparagowa 19, 44-141 Gliwice.
  4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
  5. Zdobywca nagrody zostanie poinformowany o jej przyznaniu 3 lutego 2021, drogą mailową oraz telefoniczną, na dane kontaktowe wskazane
   w formularzu ankietowym Organizatora.
  6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca nagrody, powinien udzielić osobie kontaktującej się drogą telefoniczną swojego imienia i nazwiska, w celu zarezerwowania darmowej rehabilitacji.


  §
  4
  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: poczta elektroniczna, numer telefonu.
  2. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu (w celu zarezerwowania darmowej rehabilitacji).
  3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


  §
  5
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
   w Konkursie. Dotyczy to zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: https://x-rehab.pl/ankieta-konkursowa/
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  § 6
  RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Organizator Konkursu informuje, że:

  Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Technomex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, adres strony internetowej: www.technomex.pl.

  Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Organizatora Konkursu danymi osobowymi, oraz korzystania z praw, które w związku z tym występują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Technomex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice – Inspektor Danych Osobowych, adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, tel. +48 32 231 6660, e-mail: iod@technomex.pl, strona internetowa: www.technomex.pl.

  Decyzje w odniesieniu do podanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  Uczestnik konkursu posiada:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

  Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Wirtualny spacer