Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ
X-REHAB GLIWICKIE CENTRUM REHABILITACJI

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji,
  ul. Szparagowa 19, 44-141 Gliwice (Podmiot odpowiedzialny: PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, NIP: 631-000-01-38).
 2. Konkurs trwa od dnia 27.01.2021 do dnia 7.02.2021.
 3. Odpowiedzi można udzielać tylko i wyłącznie w formularzu udostępnionym przez Organizatora Konkursu.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna będąca fanem fanpage
  X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji na facebook.com, udostępniająca post konkursowy i biorąca udział w ankiecie udostępnianej przez Organizatora Konkursu, która przebyła COVID-19 i posiada dokumentację świadczącą o przejściu choroby, tj.: pozytywny test na COVID-19.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:
 3. zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie: https://x-rehab.pl/ankieta-konkursowa/ polubienie oficjalnego fanpage X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji na facebook.com,
 4. udostępnienie postu konkursowego,
 5. wypełnienie formularza ankietowego udostępnionego przez organizatora konkursu,
 6. w przypadku wygranej – dostarczenie dokumentacji o przebyciu COVID-19.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice
  i rodzeństwo).

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi w formularzu ankietowym Organizatora.
 2. Nagrodę otrzyma osoba spełniająca warunki uczestnictwa w konkursie, która udzieliła według fizjoterapeutów najciekawszych odpowiedzi w formularzu ankietowym.
 3. Nagrodą w konkursie jest bezpłatna 3-tygodniowa rehabilitacja odbywająca się w dziewięciu dwugodzinnych sesjach (co 2. dzień) oraz początkowa
  i końcowa diagnostyka w X-Rehab Gliwickim Centrum Rehabilitacji,
  ul. Szparagowa 19, 44-141 Gliwice.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywca nagrody zostanie poinformowany o jej przyznaniu 3 lutego 2021, drogą mailową oraz telefoniczną, na dane kontaktowe wskazane
  w formularzu ankietowym Organizatora.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca nagrody, powinien udzielić osobie kontaktującej się drogą telefoniczną swojego imienia i nazwiska, w celu zarezerwowania darmowej rehabilitacji.


§
4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: poczta elektroniczna, numer telefonu.
 2. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu (w celu zarezerwowania darmowej rehabilitacji).
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


§
5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
  w Konkursie. Dotyczy to zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: https://x-rehab.pl/ankieta-konkursowa/
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Organizator Konkursu informuje, że:

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Technomex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, adres strony internetowej: www.technomex.pl.

Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Organizatora Konkursu danymi osobowymi, oraz korzystania z praw, które w związku z tym występują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Technomex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice – Inspektor Danych Osobowych, adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, tel. +48 32 231 6660, e-mail: iod@technomex.pl, strona internetowa: www.technomex.pl.

Decyzje w odniesieniu do podanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Uczestnik konkursu posiada:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wirtualny spacer